top of page

Algemene voorwaarden Kwestie van Gevoel, praktijk voor haptotherapie
 

Welkom bij  Kwestie van Gevoel.  Ik wil je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarom geef ik je deze algemene voorwaarden. Zo weet jij waar je aan toe bent en het bevordert een plezierige en soepele samenwerking.

Ik ben Haptotherapeut en geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
 

Je kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij mij terecht. Wanneer aanvullende informatie vereist is, zal ik, indien je daar toestemming voor geeft, contact opnemen met de huisarts. Als ik inschat dat andersoortige hulp gewenst is, verwijs ik je terug naar de huisarts.


Haptotherapie
Haptotherapie valt onder alternatieve geneeswijzen.
Vóór de behandelserie is het jouw verantwoordelijkheid om uit te zoeken of je verzekeraar de behandelingen vergoedt en welke voorwaarden voor jou van toepassing zijn.
Op de website van de NFG (https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html) staat een overzicht van vezekeraars en hun vergoedingenbeleid.  


Behandeling
Een behandeling haptotherapie duurt ongeveer 60 minuten.
Na drie behandelingen vindt er een evaluatie plaats. Daarin wordt bekeken of de therapie aansluit bij uw verwachtingen en of het voorzetten van de behandeling gewenst is.

Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met gesprek, oefeningen en het werken op de behandelbank. Aanraking speelt daarbij vaak een rol. Aan het eind van een behandeltraject vindt er een afrondende sessie plaats waarbij er wordt geëvalueerd.


Aanwezigheid bij behandeling
Indien cliënt minderjarig (jonger dan 16) is dienen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling. Wanneer ouders en /of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor schriftelijk toestemming te geven.


Afspraak maken, verzetten of afzeggen
Een afspraak verzetten of afzeggen kan tijdens een sessie of telefonisch uitsluitend via: 06-44470528.
Een nieuwe afspraak daarna inplannen kan telefonisch of per mail via: jeanine@kwestievangevoel.nl

Als je verhinderd ben, laat me dit dan zo spoedig mogelijk weten.
Het liefst 48 uur van te voren en uiterlijk 36 uur van te voren.
Afspraken die minder dan 36 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak/ intake.

 

Tarieven en Betaling
Zie voor de actuele tarieven de website: www.kwestievangevoel.nl
 

De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 

Privacy regelement en dossiervoering
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
 

Dit houdt in mijn praktijk in dat alleen ik toegang heb tot jouw persoonlijke gegevens. Mocht je willen dat een verwijzer informatie krijgt, zal ik dit na overleg met jou doen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan je naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Dossier
Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.15 jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.
In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: NAW-gegevens, verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, sessieverslagen en brieven naar verwijzers.
Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.   U kunt uw dossier inzien, maar niet meenemen, wel kunt u een kopie van het dossier ontvangen. U betaalt hiervoor een onkostenvergoeding. Als u dit wilt kunt u dit schriftelijk aangeven.
De therapeut maakt de inzage dan op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.


Geheimhouding
De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft gekregen.
De enige uitzondering daarop is als door deze geheimhouding uw eigen veiligheid of die van anderen ernstig in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts. U wordt daar altijd van op de hoogte gesteld.


Overleg met derden
Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn. (psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etc.) Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege het beroepsgeheim.     Vaak bestaat dit contact uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding en het resultaat van de behandeling. In een aantal gevallen is persoonlijk of telefonisch contact gewenst om de begeleiding op elkaar af te stemmen. U hoort het altijd van de therapeut als dat in uw geval zo is.

Om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen maakt de therapeut deel uit van een intervisiegroep in Vlijmen. Dit is een groep van meerdere Haptotherapeuten die elkaar ondersteunen en begeleiden in hun werk. Binnen deze intervisiegroep worden ook cliënt-situaties besproken. Dit gebeurt altijd uiterst zorgvuldig en zonder het noemen van een naam. Het accent van de bespreking ligt op het verbeteren van het functioneren van de therapeut. De therapeut hoeft u niet op de hoogte te stellen van deze bespreking en de resultaten daarvan.


Schade
De therapeut is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

 

Klachten
Ben je ergens niet tevreden over, vertel me dit dan zo spoedig mogelijk, bijvoorbeeld bij de eerst volgende afspraak. Natuurlijk mag je me ook tussendoor een vraag hierover stellen. Klachten bespreek ik het liefst persoonlijk en we zullen proberen om tot een oplossing te komen.

Stel dat uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kan je je wenden tot mijn beroepsvereneniging : De NFG. Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

bottom of page